Hyperlexikón literárnovedných pojmov

rozšírené vyhľadávanie

Zúčastnené pracoviská

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i., Filozofická fakulta UKF v Nitre, Filozofická fakulta PU v Prešove, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Stav rozpracovania

Lexikón spracúva momentálne 49 oblastí literárnej vedy. V rámci týchto oblastí sú vypracované hlavné/veľké heslá sprístupňujúce pojem, vývoj a súčasný stav danej literárnovednej oblasti. Veľké heslá opisujú danú oblasť podľa jej charakteru v širších medzinárodných kontextoch, ponúkajú ale aj informácie o konkrétnych kľúčových iniciatívach v rámci danej paradigmy. Vypracovaných je celý rad stredných a malých heslách.


O projekte

Hyperlexikón literárnovedných pojmov

ISSN 2989-3283

Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

E-mail: roman.mikulas@savba.sk

Redakcia: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. (hlavný riešiteľ/zodpovedný redaktor); PhDr. Jana Cviková, PhD.; doc. Mgr. Ján Jambor, PhD.; Mgr. Eva Kenderessy, Mgr. Silvia Rybárová, PhD.; PhD.; Mgr. Igor Tyšš, PhD.; Mgr. Ján Živčák, PhD.

Posledná aktualizácia: 27. 10. 2023.

Táto práca je podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-20-0179.

Táto databáza je v podobe k 31. 12. 2019 výstupom projektu VEGA 2/0063/16 Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.