Výrazová sústava

Oblasti vedného poznania:

Autor:

Ekvivalent pojmu v iných jazykoch

Výrazová sústava (Sk)

Explikácia pojmu

VÝRAZOVÁ SÚSTAVA / VÝRAZOVÁ KONCEPCIA ŠTÝLU

Výrazové kvality sú recepčne zakúšané akosti textu. Označuje ich každý kvalifikátor, ktorým odpovedáme na otázku „Aké to je?“, resp. „Ako to na mňa pôsobí?“ (napr. „povýšenecké/povýšenecky“, „podlízavé/podlízavo“, „nudné/nudne“, „pútavé/pútavo“ atď.)[1] . Za výrazové kategórie[2] potom možno pokladať tie kvalifikátory, ktoré sa  v rámci vedeckého diskurzu vymedzili konceptuálne (napr. klasické estetické kategórie komického, tragického, vznešeného etc., ako aj termíny, definované v pojmových výpovediach, venovaných práve výkladu výrazových kvalít či výrazovej koncepcii štýlu.). Výrazová koncepcia  chápe štýl[3]  na syntagmatickej úrovni (parole) ako konfiguráciu výrazových kvalít textu.   Na úrovni paradigmy (langue)  predstavuje  štýl systém výrazových kategórií, t. j. výrazovú sústavu. 

Výrazovú sústavu vytvoril v 50. rokoch 20. storočia slovenský literárny vedec a jazykovedec František Miko. Pri tvorbe jej modelu  voľne nadväzoval na model (troch) jazykových funkcií od K. Bühlera z práce Sprachtheorie, 1934, s ktorým súvisí aj Jakobsonov hexadický model (Jakobson 1991, 1995; (bližšie k vzťahu Mikovej koncepcie k dobovým modelom jazyka, resp. komunikácie pozri: Plesník 2008,s. 29, 30)

Mikov model sa od väčšiny typologicky porovnateľných konceptov odlišoval svojou motiváciou. U Mika išlo o  reakciu na tie polohy  (post)pozitivistikcých výkladov jazyka, štýlu či textu, ktoré (podľa Mika)  ignorovali, popierali,  alebo deformovali jeho fenomenologicky (skúsenostne, recepčne)  východiskovú podobu, ako je ona  daná samému bádateľovi v  „predvedeckej“ pozícii recipienta.

Mikovi nešlo len o rehabilitáciu  akostnej podoby textu, ktorá sa  vstupne (čo neznačí, že sociálne, kultúrno-historicky nepodmienene a neodvodene)  predstavuje v čitateľovom, a teda aj bádateľovom vedomí, ale  o usporiadanie týchto akostí do určitého systému[4] . Intencionálna systémovosť a systematickosť  Mikovho koncipovania výrazovej sústavy spočívala primárne v  dvoch  princípoch:

-          binárna polarizácia: základné výrazové kategórie sú vo  výrazovej sústave usporiadané ako  opozície, čiže na báze saussuerovsky kvalitotvornej    diferencie (napr. subjektívnosť výrazu ako priemet vypovedajúceho subjektu do výpovede sa u Mika vymedzuje ako náprotivok sociatívnosti výrazu, kde ide, naopak, o potlačenie autorského „ja“ a zohľadnenie  komunikačného partnera);

-          hierarchizácia: výrazové kvality, zahrnuté do výrazovej sústavy prešli axiologickou selekciou a po nej boli usporiadané na základe funkčnej význačnosti (vrátane  predpokladanej fylogenetickej, resp. ontogenetickej  pozície) descendentným spôsobom (príklad: formalizácia výrazu je podriadená pojmovosti výrazu ako historicky  neskorší, z pojmovosti špecifikujúco odvodený  a relatívne krajný  spôsob vedeckého vyjadrovania); výrazové kategórie  sú hierarchizované aj v rámci  binárnych opozícií, a to v tom zmysle, že Miko nechápe  opozície (relativisticky, pluralisticky) ako rovnomocné, ale  zásadne ako inklúziu dvoch kvalít, z ktorých jedna je vo vzťahu k druhej vždy zakladajúca a rámcujúca (napr. v opozícii operatívnosť – ikonickosť[5] je zakladajúcou a rámcujúcou, čiže svoj protiklad inkludujúcou  kategóriou operatívnosť: text je totiž súčasťou komunikácie, a teda  pôsobenia na príjemcu aj vtedy, keď  vzťah medzi autorom a príjemcom výslovne nereguluje, ale sa zameriava na sprostredkovanie obrazu referenčnej reality, napr. fikčného sveta)

Elementárnym systémotvorným východiskom výrazovej sústavy je klasický komunikačný model, ktorý zachytáva triviálny fakt, že v slovesnej komunikácii niekto (autor) niekomu (príjemca) o niečom (referenčná realita) hovorí, alebo píše (text):

                                                               referenčná realita

                                                                            ¦

                                             autor ------------- text ----------------príjemca

Dvom základným osiam klasického komunikačného modelu (horizontálnemu vzťahu autor – text – príjemca a vertikálnemu vzťahu  text - referenčná realita) zodpovedajú podľa Mika dve osnovné výrazové kategórie: operatívnosť výrazu a ikonickosť výrazu. Operatívnosť výrazu zastrešuje všetky výrazové kategórie, ktoré sa bezprostredne týkajú (komunikačného) vzťahu medzi autorom a príjemcom (príklad: úctivosť vyjadrovania je prejavom vzťahu autora výpovede  k príjemcovi), alebo sú prvoplánovo zamerané na reguláciu tohto vzťahu (príklad: komando, ktorým autor príjemcovi dačo prikazuje). Ikonickosť výrazu zastrešuje všetky výrazové kategórie, ktoré bezprostredne súvisia so vzťahom textu k referenčnej realite, čiže s tým, ako je ona v texte stvárnená, poňatá či podaná (príklad:  komickosť   je  módom  vypovedania o /referenčnej/ realite, ktorý vytvára istý protiklad k tragickému či patetickému spôsobu jej stvárnenia, poňatia a podania).

Operatívnosť a ikonickosť výrazu sa v rámci výrazovej sústavy binárne štiepia na podkategórie, ktoré  zastrešujú ďalšie podsystémy výrazových kategórií.  Operatívnosť výrazu je takto rozčlenená na subjektívnosť výrazu (priemet subjektu výpovede to textu) a sociatívnosť výrazu (ohľad na príjemcu, jeho priemet do textu). Ikonickosť výrazu sa rozdvojuje na   zážitkovosť (schopnosť textu vyvolať u príjemcu /estetický/ zážitok, sprostredkovať mu svoj význam/zmysel/hodnotu prostredníctvom prežívania) a pojmovosť  výrazu (racionálne, abstraktne zovšeobecňujúce vyjadrovanie, založené na vedeckých kategóriách či termínoch, zacielené na diskurzívne-racionálny modus recepcie). Operatívnosť, ako aj ikonickosť výrazu sú v Mikovom modeli okrem toho rozvinuté osobitnými blokmi ambivalentných (vo vzťahu k členeniu na subjektívnosť a sociatívnosť, resp. zážitkovosť a pojmovosť irelevantných) výrazových kategórií (medzi ne, patrí, napríklad v prípade operatívnosti hodnotenie a v rámci ikonickosti detailnosť výrazu)[6].

Kombinatorika týchto základných kategórií určuje podľa Mika základné štýly: operatívnosť + subjektívnosť + zážitkovosť = hovorový štýl, operatívnosť + sociatívnosť + pojmovosť = rokovací štýl, ikonickosť + pojmovosť = vedecký štýl, ikonickosť + zážitkovosť = umelecký štýl.

Výrazová koncepcia štýlu  dobovo osvedčila svoju produktívnosť  v troch základných oblastiach:

a)      V rámci teórie literatúry  a literárnoteoretickej interpretácie umeleckého textu predstavovala koncepčno-metodologický, ak už nie priamo epistemologický posun, ktorý sa sčasti a pritom neodvisle  prekrýval s nástupom recepčnej estetiky (v Nemecku práce H.-R. Jaußa, W. Isera a R. Warninga), pragmatickej poetiky (v Poľsku najmä práce E. Czaplejewicza) i existenciálnej semiotiky (E. Tarasti)  a je totožný s rozvojom pragmatickej estetiky  resp.  recepčnej poetiky a pragmatickej estetiky na Slovensku (F. Miko, A. Popovič, P. Zajac, T. Žilka,  V. Mikula,  Ľ. Plesník,  Z.  Rédey, K. Benyovszky, E. Pariláková, M.  Režná, P. Zlatoš,   M. Čechová, M. Valentová, H. Zeleňáková).

b)      V rámci translatológie, a to najmä zásluhou Antona Popoviča sa  prinajmenšom dobovo etablovala  ako relevantné  kritérium výstižnosti/adekvátnosti/kvality prekladu (D. Müglová, E. Gromová, L. Zeman).

c)      Od  sedemdesiatych, najexpanzívnejšie však  od deväťdesiatych  rokov 20. storočia sa čoraz hojnejšie začala využívať aj pri explikácii ďalších estetických  fenoménov: pri konceptuálnom modelovaní literárnych subsytémov, iných druhov umenia, kultúry, ako aj pri  výklade netradičných estetických výtvorov (Ľ. Plesník – semiotika kultúry; J. Kopál, V. Obert, M. Čechová, E. Tučná – literatúra pre deti a mládež; P. Liba, M. Žilková, J. Malíček, M. Malíčková – populárna kultúra; E. Kapsová, D. Kubalová, A. Récka – teória a dejiny výtvarného umenia; R. Beličová, J.  Fujak – muzikológia;  D. Inštitorisová, M. Žilková,  M. Ballay, J. Malíček, M. Malíčková, M. Čechová – teória a dejiny dramatických umení, teatrológia; J. Vaněk, P. Baďová – estetika mimoumeleckých výtvorov, javov a situácií etc.

Na Mikovej výrazovej koncepcii štýlu, ktorá predstavuje prinajmenšom v rámci slovenskej literárnej vedy a štylistiky jeden  z najautentickejších a najautonómnejších  pokusov o presadenie recepčného prístupu k slovesnému (umeleckému, estetickému) výtvoru, sú okrem nej samej osobitne  pozoruhodné  jej  recepčné osudy. Vyznačujú sa  istou  paradoxnosťou  a  ambivalentnosťou. Mikova iniciatíva   totiž na jednej strane patrí   k najškolotvornejším, z hľadiska vedeckého  „teambuildingu“ najprieraznejším  podnikom slovenskej literárnej vedy 20. storočia. Na druhej strane  tu vari niet koncepcie, ktorá by sa stretávala s takým elementárnym neporozumením jej epistemologickej  podstaty. Tá totiž  netkvie v názvosloví  jednotlivých výrazových kategórií[7], ba ani v usporiadaní výrazovej sústavy[8]. Príznakové je tu predovšetkým spojenie dvoch akoby protistojných epistémotvorných princípov: na jednej strane ide o   „poctivé priznanie“ bádateľovej vlastnej, eo ipso subjektívnej recepčnej skúsenosti (čitateľského dojmu, estetického zážitku) ako najzákladnejšieho a najautentickejšieho materiálového východiska pri analýze výrazových akostí textu, na druhej strane scientisticky prísna, racionálne systémová (začiatkom 70. rokov 20. storočia u Mika doslova exaktná -  k tomu pozri najmä: Miko, 1970) analýza takto získaného materiálu. Prvý princíp uviedol Mikovú metódu do kontroverzného  vzťahu so štrukturalistickou paradigmou (na ktorej sú  ináč jeho bádania geneticky založené), ako aj scientisticko-objektivistickou líniou postštrukturalistického myslenia: v nich sa totiž bádateľova „subjektívna“ recepčná skúsenosť programotvorne pokladá za vedecky nelegitímnu, „naozajstnosť“ textu skresľujúcu dojmologickú „clonu“. Miko ju, naopak - a takisto programotvorne - pokladá za autenticky prvotnú podobu textu, od ktorej sa odvíja všetko ostatné a ku  ktorej sa scientizmus iba „pokrytecky“ nepriznáva (k tomu pozri: Miko, Popovič, 1978; a najmä: Miko 1985, 1989, 1994), a preto ju buď netematizuje, abstrahuje od nej, alebo ju deformujúco koriguje. Mikové analýzy ju, naopak, chcú čo najvernejšie rekonštruovať. Druhý princíp zasa nastavil kontradiktórny vzťah  medzi výrazovou koncepciou štýlu (textu) a tými modalitami myslenia (písania, rozprávania) o literatúre, ktoré boli z hľadiska Mikovej metodologicko-koncepčnej platformy nesystémové, resp. nesystematické: nezáväzný subjektivizmus a relativistický pluralizmus; mechanické re-produkovanie „vonkajších“, osobitne konjukturálnych  náležitostí vedeckého diskurzu  (napr. triadické klasifikácie, začínanie výkladu definíciami pojmu a prehľadom literatúry predmetu,  poctivým výskumom a  osobnostne negarantované,  pozérsky  reprodukované „salónne ohurovačky“ o „najnovších /post/trendoch“ a pod..).

Výrazová sústava vďaka Mikovej intencii a invencii potvrdila svoju produktívnosť aj tým, že základné princípy a zistenia, ktoré sa v nej dobovo presadzovali autonómne a takpovediac „proti konjukturálnym prúdom“ sa nezávisle, súbežne alebo dokonca až dodatočne presadili aj v medzinárodne autoritatívnych konceptoch.

Súhrnne možno povedať, že výrazová koncepcia štýlu (textu)  predstavuje iniciatívu, ktorú možno na jednej strane (a oprávnene) interpretovať ako dobovo determinovaný, súdobému stavu vedy a lokálnej spoločensko-politickej situácii v tej či onej miere poplatný, limitovaný, a preto  následným korektúram, subverziám, spochybneniam či priamo  kritikám vystavený podnik, ale aj ako výnimočný počin, ktorý všetky tieto metatextové eventuality v niektorých ohľadoch  epistemologicky predstihuje[9].[1] Výraz akosť tu  treba chápať  v  doslovnom zmysle.  Toto substantívum  je totiž odvodené práve od opytovacích zámen aké/ako.

[2] Priliehavosť, výstižnosť či vhodnosť  tohto termínu je diskutabilná a podpísala sa pod mnohé nedorozumenia v recepcii výrazovej koncepcie  štýlu. Termín výraz totiž možno chápať  prinajmenšom dvojako:

- ako synonymum výrazov (!)  slovo,  lexéma, ale aj vyjadrenie/vyjadrovanie   (príklady: „Tomuto odbornému výrazu nerozumiem“; „Aj keď hovorí po slovensky, používa priveľa anglických výrazov“ atď.) a práve posledná z uvedených eventualít zodpovedá tomu, ako označenie výraz chápali osnovní tvorcovia výrazovej koncepcie štýlu (príklad: zážitkovosť výrazu sa tu prosto mieni ako zážitkovosť  vyjadrovania, formalizácia výrazu ako formalizácia vyjadrovania atď.) ;

- ako označenie  expresie, t. j. vyjadrenia autorovho vnútorného stavu (príklady:  expresíva, expresionizmus,  výpovede typu „Toto dielo  je výrazom autorovho rozčarovania“   atď.), čo je chápanie, ktoré má v literárnej vede, umenovede a estetike legitímnu a silnú tradíciu, v rámci výrazovej sústavy mu však explicitne zodpovedá iba jediná kategória: expresívnosť výrazu (implictne potom iba jeden zo šiestich blokov výrazovej sústavy, totiž ten, ktorý zastrešuje subjektívnosť výrazu).

Otázniky však možno klásť i za výstižnosť ďalších termínov, napr. za označenie aktuálnosť výrazu, ktoré je zdrojom permanentných dezinterpretácií Mikovho konceptu: v Mikovom poňatí totiž nejde o aktuálnosť v zmysle tematizácie dačoho, čo je v súčasnej dobe živé, naliehavé, pálčivé, časové, ale o schopnosť výpovede sprostredkovať čitateľovi líčený parameter referenčnej reality (napr. výraz tváre spoločnej známej v rozhovore dvoch priateliek) bezprostredne, čiže tak, že si ju – bez ohľadu na časovú odľahlosť a slovnú sprostredkovanosť – možno „živo“ predstaviť, mať akoby „priamo pred sebou“.

[3] Štýl je spôsob, akým dačo robíme (vyjadrujeme sa, správame sa, robíme  a pod.).  Základným argumentom v prospech takéhoto vymedzenia  je oproti tým scientistickým definíciám štýku, ktoré chápu vedeckosť ako popretie/zapretie prirodzenej predvedeckej skúsenosti (termín E. Husserla),   fakt, že v rámci prirodzeného jazyka sa výrazy štýl a spôsob   sémanticky prelínajú (príklady výpovedí v prirodzenom jazyku: „Povedala mi to takým arogantným spôsobom/štýlom.“; „Spôsob/štýl jeho správania je vulgárny“; „Oblieka sa extravagantným spôsobom/štýlom“). 

[4] K teórii systémov sa Miko explictne a programovo prihlásil najmä v limitovane (z dobovo politicko-ideologických dôvodov) vydanej monografii Analýza literárneho diela (1987)

[5] Obsah týchto dvoch kategórií objasňujeme  o odsek nižšie. 

[6] Výrazová sústava  teda na terciálnej úrovni (na primárnej a sekundárnej úrovni ide o systém, ktorý subsumuje dva základné podsystémy: operatívnosť – ikonickosť)  pozostáva zo šiestich blokov: 1. operatívne výrazové kategórie zastrešené subjektívnosťou (napr. singularita, emocionálnosť, expresívnosť výrazu); 2.  operatívne výrazové kategórie zastrešené sociatívnosťou (napr. prístupnosť, úctivosť, detský aspekt výrazu) 3. ambivalentné operatívne výrazové kategórie (napr. oznam, výzva, komando); 4. ikonické výrazové kategórie zastrešené zážitkovosťou výrazu (napr. aktuálnosť, vznešenosť, idealizácia výrazu); 5.  ikonické výrazové kategórie zastrešené pojmovosťou výrazu (napr. abstraktnosť, terminologickosť, formalizácia výrazu) a 6. ambivalentné ikonické kategórie (napr. invencia, variabilita, explicitnosť výrazu), ktoré  sú  usporiadané tak, že reflektujú proces tvorby textu (jeho generovania, programu) od prvotného nápadu či inšpirácie až po jeho definitívne znakovo zafixovanú podobu (Miko, 1978). 

[7] K tomu pozri vyššie.

[8] Nepriamym dôkazom tohto tvrdenia by mohol byť fakt, že sám F. Miko jedno i druhé od každej svojej monografie k ďalšej monografii výrazne korigoval (k súhrnu týchto variantov pozri: Plesník, 2008, s. 441 - 445).

[9] Voľne tu parafrázujeme bibliograficky nezdokumentovateľný výrok P. Zajaca, ktorý predniesol v r. 1995 v Budapešti na recepcii po vedeckom  kolokviu, konanom pri príležitosti 75. narodenín Františka Mika).

 

 

Bibliografia

BÜHLER, Karl: Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Jena: Fischer, 1934.
CZAPLEJEWICZ, Eugeniusz (ed.): Problemy poetyki pragmatycznej. Warszava: Wydavnictvo Universitetu Warszavskiego, 1977. 167 s.
CZAPLEJEWICZ, Eugeniusz: Wstęp do poetyki pragmatycznej. Warszava: Wydavnictvo Universitetu Warszavskiego, 1977. 197 s.
CZAPLEJEWICZ, Eugeniusz: Pragmatyka, dialog, historia: problemy współczesnej teorii literatury. Warszava: Państwove Wydavnictwo Naukowe, 1990, 418 s.
GROMOVÁ, Edita: Interpretácia v procese prekladu. Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1996, 136 s.
JAUSS, H. R.: Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970, s. 195.
ISER. W: Der Akt des Lesens – Theorie ästhetischer Wirkung. München: Schöningh, 1976, s. 357
JAKOBSON, Roman: Lingvistika a poetika. In: Lingvistická poetika. Bratislava: Tatran, 1991, s. 36 – 76.
JAKOBSON, Roman: Poetická funkce. Jinočany: H & H, 1995. 747 s.
MIKO, František, POPOVIČ, Anton: Tvorba a recepcia. Estetická komunikácia a metakomunikácia. Bratislava: Tatran, 1978. 386 s.
MIKO, František: Analýza literárneho diela. Bratislava: Veda, 1987. 176 s.
MIKO, František: Aspekty literárneho textu. Nitra: Pedagogická fakulta, 1989. 206 s.
MIKO, František: Estetika výrazu. Teória výrazu a štýl. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969. 296 s.
MIKO, František: Hodnoty a literárny proces. Bratislava: Tatran, 1982. 372 s.
MIKO, František: Malý výkladový slovník výrazovej sústavy. Nitra: Pedagogická fakulta, 1972.
MIKO, František: Od epiky k lyrike. Štylistické prierezy literatúrou. Bratislava: Tatran, 1973. 296 s.
MIKO, František: Programme of the Text. Nitra: Pedagogická fakulta, 1978. 100 s.
MIKO, František: Štýlové konfrontácie. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1976. 352 s.
MIKO, František: Text a štýl. K problematike literárnej komunikácie. Bratislava: Smena, 1970. 167 s.
MIKO, František: Umenie lyriky. Od obrazu k zmyslu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1988. 284 s.
MIKO, František: Verš v recepcii poézie. Výskumné materiály č. 15. Nitra: Pedagogická fakulta, 1985. 129 s.
MIKO, František: Význam, jazyk, semióza. Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1994. 140 s.
MÜGLOVÁ, Daniela: Preklad v teórii a praxi vyučovania cudzích jazykov. Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1996, s. 109
PLESNÍK, Ľubomír: František Miko a príbeh „nitrianskej školy“. In Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu, 2000, roč. 47, č. 3, s. 251 – 256.
PLESNÍK, Ľubomír: Pragmatická estetika textu. Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1995, 272 s.
PLESNÍK, Ľubomír (ed.): Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. 474 s.
PLESNÍK, Ľubomír: Vyjadrovacie prostriedky slovesného umenia v dvoch perspektívach. In Plesník, Ľ. (ed.): O interpretácii umeleckého textu 22. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2001, s. 19 – 40.
WARNING, Rainer (ed.): Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis. München: Fink, 1975, 504 s.
ZEMAN, László: Stílus és fordítás. Bratislava: Madách, 1993, 268 s.
ŽILKA, Tibor: Poetický slovník. Bratislava: Tatran, 1987. 440 s.
ŽILKA, Tibor: Vademecum poetiky. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. 437 s.

<< späť