Hyperlexikón literárnovedných pojmov

rozšírené vyhľadávanie

Zúčastnené pracoviská

Ústav svetovej literatúry SAV, Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, Ústav slovenskej literatúry SAV, Filozofická fakulta UKF v Nitre, Filozofická fakulta PU v Prešove, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Stav rozpracovania

Lexikón spracúva momentálne 49 oblastí literárnej vedy. V rámci týchto oblastí sú vypracované hlavné/veľké heslá sprístupňujúce pojem, vývoj a súčasný stav danej literárnovednej oblasti. Veľké heslá opisujú danú oblasť podľa jej charakteru v širších medzinárodných kontextoch, ponúkajú ale aj informácie o konkrétnych kľúčových iniciatívach v rámci danej paradigmy. Vypracovaných je celý rad stredných a malých heslách.


O projekte

Táto databáza je výstupom projektu VEGA 2/0063/16 Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II. Táto práca je podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-20-0179.